Exciting Hunting Tours

Opći uvijeti

OPĆI UVIJETI POSLOVANJA AGENCIJE « LOVAG « 

 1. Predmet ugovora

U organizaciji putovanja turističke agencije LOVAG d.o.o., ID Kod : HR - AB – 01 – 080784401,  ( u daljnjem tekstu Agencija ) u funkciji agenta posreduje između klijenta i organizatora putovanja ( lovišta/hotela i sl...) koji djeluje u zemlji destinacije. Agencija je ugovorima ovlaštena da s putnicima u ime i za račun organizatora lovnog putovanja sklapa ugovore o putovanju što znači da po pitanju kvalitete usluge u zakonskom smislu postoji odnos  između organizatora putovanja i klijenta. Zaključivanjem ovog ugovora putnik prihvaća opće uvjete poslovanja organizatora putovanja koji su kao i ime organizatora navedeni u ponudi agencije. Zaključivanjem ovog ugovora klijent opunomoćuje agenciju da posreduje u zaključivanju i/ ili zaključi ugovore sa ostalim pružaocima usluga koji su nužni za uspješnu organizaciju putovanja ( avio kompanije, transportna poduzeća, hotel, iznajmljivači vozila, osiguranja itd...), kao i da posreduje kod obavljanja i organizacije poslova koji su u zemlji destinacije, odlaska i tranzita propisani po pitanju imigracije osoba (vizni režim), te izvoza, uvoza i provoza oružja i municije te obrade izvoza/ uvoza i transporta lovačkih trofeja. Agencija ima pravo nadoknade troškova koji su nastali prilikom obavljanja gore navedenih poslova i usluga.

 1. Zaključivanje ugovora

Ponude koje agencija nudi putem interneta, prospekata, cjenika ili su nekim drugim sredstvom komunikacije dostavljene klijentu, obvezujuće su. Dužnost je klijenta da se prije potvrđivanja kod agencije informira o svim eventualno nejasnim detaljima ponude.

Ugovor između klijenta i agencije smatra se sklopljenim:

 1. Ako je klijent pismenim ili nekim drugim sredstvom komunikacije koje ostavlja trag prihvatio određenu ponudu Agencije
 2. Ako je agencija na pismeni način potvrdila putnikovu usmenu narudžbu
 3. Ako je klijent uplatio dio ili ukupan iznos koji je naveden u ponudi

Sklapanjem ovog ugovora klijent se obavezuje da sa organizatorom putovanja neće  pregovarati o pružanju njegovih usluga ukoliko za to nema ovlaštenje agenta

 1. Plaćanje

Zaključivanjem ugovora o putovanju klijent preuzima obvezu plaćanja svih iznosa koji se u skladu sa ponudom plaćaju prije nego je putovanje započelo. Klijent je dužan poštovati rokove i način plaćanja iz ponude, posebnog dogovora  prilikom zaključivanja ugovora i konačnog obračuna. Po zaključenom putovanju agencija izrađuje konačni obračun putovanja. Konačni obračun izrađuje se na osnovi zapisnika kojeg radi organizator putovanja u zemlji destinacije a uključuje sve troškove koje je za klijenta podmirila agencija kao i troškove koji su nastali korištenjem usluga organizatora putovanja. U obračun se uključuju iznosi koje je klijent uplatio prije datuma izrade konačnog obračuna. Sve iznose koje je po obračunu dužan podmiriti, klijent je obvezan platiti na način i u roku koji su navedeni na obračunu ili dokumentu koji iz njega proizlazi. Sva plaćanja koja proizlaze iz zaključivanja ovog ugovora putnik je dužan platiti agenciji a samo po posebnom ovlaštenju može platiti organizatoru putovanja u zemlji destinacije. Svi iznosi koje po obračunu treba dobiti klijent biti će plaćeni u najkraćem mogućem roku. Povrat predujma agencija jamči putem ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. To se odnosi samo na putovanja za koja se trebaju platiti predujmi veći od 5.000,00 Eur. Visina predujma za potvrdu rezervacije putovanja određuje se u ponudi ovisno o destinaciji lovnog putovanja. Po zahtjevu klijenta, povrat predujma može se garantirati posebnim bankovnim instrumentom.

 1. Otkaz putovanja

Ukoliko uvjeti otkaza putovanja nisu precizirani u ponudi za slučaj kad klijent otkaže potvrđeno putovanje važiti će sljedeće odredbe:

Odustane li klijent od potvrđenog putovanja ostaje mu mogućnost da umjesto njega putovanje obavi osoba koju je imenovao u zamjenu. S ovom osobom agencija potpisuje novi ugovor, ali pod istim uvjetima koje je imao klijent koji je putovanje otkazao.

Ukoliko je u ponudi navedeno da kaucija/ predujam važi kao jamstvo prisustva u lovu, otkazivanjem lova do devedeset (90) dana prije početka putovanja klijent ima pravo na 50% uplaćenog predujma. Ako otkaz nastupi u razdoblju manjem od devedeset dana prije početka putovanja gubi pravo na povrat predujma. Ukoliko u slučaju otkazivanja uplaćeni predujam nije dovoljan za podmirenje troškova koji su nastali otkazom, klijent je obavezan agenciji nadoknaditi razliku tj. ukupan iznos tako nastalih troškova. To se posebno odnosi na sljedeće :

 1. Troškove otkazivanja putovanja u skladu sa uvjetima organizatora putovanja u zemlji destinacije.
 2. Troškove posredovanja, obrade i prihvata ponude
 3. Troškove postupka dobivanja viza, dozvola i licenci
 4. Troškove posredovanja kod ostalih pružalaca usluga
 5. Troškove otkazivanja letova, najma vozila, hotela, vodiča i sl.

Troškove otkazivanja agencija je dužna predočiti putniku u obliku posebnog obračuna. Kod otkaza lovnih putovanja za grupe, pokriće troškova nastalih otkazivanjem lova od strane čitave grupe ili pojedinih članova grupe odgovorne su one osobe koje su sa agencijom sklopile ugovor o grupnom lovnom putovanju.

Agencija klijentu nudi mogućnost da putem njega sklopi osiguranje za pokriće troškova otkazivanja putovanja pod uvjetima osiguravajuće kuće. U slučaju da klijent ne želi zaključiti takvo osiguranje dužan je to izričito naglasiti.

 1. Promjena cijene i uvjeta ponude

Agencija pridržava pravo izmjene cijene iz ponude u slučajevima kad su izmjene nastale povećanjem cijena prijevoznih usluga, državnih taksi, aerodromskih i lučkih taksi te promjenom deviznih tečaja na kojima su se bazirale ponuđene cijene.

Agencija ima pravo promijeniti i ostale uvjete iz ponude ako je u zemlji destinacije došlo do promjena ( zabrana lova, povećanje taksi, zarazne bolesti životina i sl.) na koje organizator putovanja nije mogao utjecati. Agencija je dužna o tome promptno obavijestiti putnika.

 1. Jamstvo

Agencija ne jamči kvalitetu usluga organizatora putovanja u zemlji destinacije kao ni kvalitetu usluga ostalih pružaoca usluga koje je klijent koristio u putovanju ( transportne, hotelske, špediterske, preparatorske i sl.). Ukoliko to nije posebno istaknuto u ponudi agent ne daje jamstva za uspješan lov, težinu veličinu i kvalitetu trofeja.

Agencija ne smatra važećim dogovore koje je klijent tijekom putovanja postigao sa organizatorom putovanja ili nekim trećim pružaocem usluga ukoliko ih nije zaprimio na znanje i odobrio.

Agencija ne jamči za slučajeve nesreće koje se tijekom putovanja i boravka u zemlji destinacije mogu desiti klijentu, gubitke i štete na prtljazi, štete nastale kašnjenjem u putovanju kao i za štete koje su nastale višom silom ( politićki nemiri, zarazne bolesti ljudi i životinja, elementarne nepogode i sl.).

Agencija jamči za štete koje je klijent pretrpio zbog grubih propusta, nemara, neprofesionalnosti ili  pak očite namjere agenta t.j. zaposlenika ili ovlaštenih osoba.

U ovom slučaju agencija jamči iznosom koji je jednak trostrukom iznosu cijene putovanja u što se ne uračunavaju vrijednosti licenci dozvola i izvršenog odstrijela u zemlji destinacije.

 1. Reklamacije

Agencija smatra da odredbe ovog ugovora važe 30 dana nakon datuma kada se ugovoreno putovanje po saznanjima agenta trebalo završtit. U skladu sa tim, taj se rok smatra reklamacionim rokom unutar kojeg je klijent dužan agentu dostaviti pismenu reklamaciju. Klijent reklamaciju može dostaviti i iza tog roka ukliko dokađe da ga je viša sila spriječija da je dostavi u roku. Organizatori putovanja ili  treći pružaoci usluga nisu ovlašteni primati reklamacije putnika u ime ili za račun agencije. Budući da postoji objektivna odgovornost agencije, orgtanizatora putovanja i ostalih pružaoca usluga za kvalitetu usluge putnik je o primjećenim nepravilnostima dužan neodložno i odmah obavijestiti agenciju i zatražiti pomoć da se iste na licu mjest uklone. Ne uspije oi kontaktirati agenciju ili pak izostane reakcija organizatora putovanja ili ostalih pružaoca usluga dužan je reklamaciju unijeti u Zapisnik o putovanju, a ukoliko to ne uspije treba o reklamaciji sastaviti zapisnik kojeg treba potpisati ovlaštena osoba organizatora lova ili nezavisni svjedok. Zapisnik treba dostaviti agentu ili od agenta ovlaštenoj osobi.

U reklamaciju ne spadaju zahtjevi putnika koji nije iskoristio usluge koje su mu bile na raspolaganju ali koje on zbog bilo kojih razloga (kasniji dolazak, raniji odlazak i sl.) nije iskoristio.

 1. Zapisnik o lovu/ putovanju

Po završetku putovanja u zemlji destinacije obvezno se sastavlja Zapisnik o lovu/putovanju od kojeg agencija, organizator putovanja i klijent dobivaju po jednu kopiju. Ovaj dokument je podloga za konačni obračun putovanja i postavljanje reklamacije iz čl. 7 ovog ugovora.

 1. Otkazivanje ugovora o putovanju od strane agenta

Agencija ima pravo otkazati ugovor i/ili prekinuti njegovu realizaciju u slučaju kada klijent ne izvrši obveze koje je po ugovoru trebao izvršiti prije nastupa ili tijekom putovanja. U takvom slučaju agent ima pravo na nadoknadu svih troškova koji su za njega nastali u pripremi putovanja.

Otkaže li agencija ugovor o putovanju zbog nastupanja okolnosti koje u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti a koje znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju provedbu ugovorenog putovanja ima pravo od klijenta nadoknaditi 50% troškova koje je imala u pripremi putovanja nije mogla nadoknaditi adekvatnim osiguranjem. Mijenja li agencija utvrđeni plan putovanja zbog nepredvidivih okolnosti dužna je klijenta o izmjeni obavijestiti odmah nakon nastanka tih okolnosti ali klijent zbog toga nema pravo raskinuti ugovor o putovanju.

 1. Trofeji

Klijent je dužan poštivati sustav ocjenjivanja trofeja koji važi u zemlji destinacije a o načinu prepariranja odlučuje sam. Klijent se dužan informirati o svim propisima i uvjetima o kojima ovisi uvoz trofeja u zemlju boravka putnika a sve zakonski propisane formulare ispunjava i potpisuje sam ili od njega ovlaštena osoba. Agencija ne jamči da će se trofeji isporučiti klijentu u zemlji boravka. Zadaća organizatora putovanja i klijenta je da pribave sve potrebne izvozno/uvozne dokumente te da osiguraju da trofeji budu u takvom stanju da ne postoji prepreka njihovom legalnom uvozu. Posebno je potrebno voditi računa o potrebnim certifikatima i dozvolama za one vrste koje su na listi Vašingtonskog sporazuma o zaštiti vrsta označene kao ugrožene. Agencija će klijentu dati pismenu informaciju o načinu procjene kvalitete trofeja u zelji destinacije, načinima, mogućnostima i cijenama prepariranja trofeja, načinima i cijenama transporta prepariranih trofeja kao i informaciju o propisima i načinima izvoza trofeja iz zemlje destinacije. U slučaju da klijent želi ukupnu organizaciju pripreme i uvoza trofeja u zemlju boraka prepustiti agenciji, treba se o tome zaključiti poseban ugovor.

 1. Lovni i ostali slični zakoni u inozemstvu

Svaki je lovac dužan priznati i poštivati lovačke propise koji važe u zemlji putovanja. U slučaju da klijent prekrši te propise organizator putovanja ovlašten je prekinuti putovanje bez prava regresa za klijenta.

Ukoliko klijent lovac u vrijeme lovostaje i/ili protiv izričite naredbe vodiča tj. Njegovoj odsutnosti odstrijeli zabranjenu divljač dužan je  osim ugovorene cijene divljači nadoknaditi i dodatnu novčanu kaznu uobičajenu za takve prilike. Lovac u skupnom ili individualnom lovu dužan je poštivati odredbe ili upute vodiča lova koje se tiču načina lova i sigurnosti sudionika u lovu. U slučaju da ih ne poštuje može bez prava na nadoknadu biti isključen iz lova. Svi klijenti koji ne posjeduju važeću lovačku iskaznicu su bez izostatka dužni posjedovati internacionalno osiguranje kojim jamče za štete koje bi za vrijeme trajanja putovanja mogli prouzročiti. Svaki lovac treba imati položeni lovački ispit i mora to moći dokazati. Agencija će na osnovi postojećeg dokumenta pribaviti lovačke dokumente potrebne za nesmetani lov klijenta u zemlji destinacije.

 1. Oružje i municija

Klijent se dužan informirati o zakonskim odredbama koje se primjenjuju za lovačko oružje i municiju tijekom putovanja i prilikom ulaska klijenta u zemlju destinacije i dužan je pribaviti sve potrebne dokumente u skladu sa tim propisima. Agencija će putniku po tom pitanju dati sve potrebne informacije a kao uslugu nudi mu i obavljanje svih formalnosti potrebnih za pripremu putovanja sa vlastitim oružjem.  Agencija će ovu uslugu obaviti sa svim potrebnim trudom i pažnjom ali garantira za ishod postupka. Stupanjem na snagu ugovora o putovanju agencija i klijent usuglasili su se da nestanak prtljage ili oružja tijekom putovanja ne predstavlja osnov za smanjenje cijene putovanja ili otkaz istoga. U slučaju nestanka oružja i/ ili prtljage agencija i organizator putovanja dužni su klijentu pružti svu potrebnu pomoć u što spada i pribavljanje zamjenskog oružja. Sve troškove koji su nastali tom prilikom snosi klijent.

U slučaju da klijent želi iznajmiti lovačko oružje od organizatora putovanja u mjestu destinacije dužan je agenciji posebno naglasiti da prihvaća uvjete iznajmljivanja oružja i municije istaknute u ponudi. Agencija ne odgovara za kvalitetu i sigurnost oružja.

13. Razno

Sve sporove agencija i klijent rješavati će sporazumno, a u slučaju da to ne uspiju sporove će rješavati nadležni sud u zemlji stranke koja sudski traži nadoknadu štete.

"Croatia joined EU on July the 1st! We wish you a pleasant holiday and a successful hunt! "

LOVAG l.t.d.